Algemene voorwaarden Rondvaartbedrijf “Allure”

Artikel 1 – Boothuur
De boothuur en eventuele consumpties dienen, tenzij anders overeengekomen, contant aan boord te worden betaald. Betalingen via de bank dienen binnen 8 dagen na dagtekening van de geleverde nota te worden voldaan. Bij niet tijdige betaling zullen zowel rente als eventueel gemaakte incassokosten worden berekend.

Artikel 2 – Catering
Rondvaartbedrijf “Allure” verzorgd haar eigen catering aan boord. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte etenswaar en/of dranken aan boord te nuttigen!!

Artikel 3 – Annulering
Er kan alleen kosteloos geannuleerd worden in geval van slechte weersverwachtingen (minimaal 24 uur voorafgaand aan de rondvaart) en of weersomstandigheden (op de dag van de rondvaart, maximaal 4 uur voorafgaand aan de rondvaart). Wanneer om andere redenen geannuleerd wordt, wordt 50% van de boothuur in rekening gebracht. Rondvaartbedrijf “Allure” streeft ernaar in geval van annulering door slechte weersomstandigheden de deelnemers een nieuw, vrijblijvend aanbod voor een activiteit te doen. Rondvaartbedrijf “Allure” bepaalt in goed overleg met de klant wanneer een activiteit door slechte weersomstandigheden of onvoldoende deelnemers geen doorgang kan vinden.

Artikel 4 – Vrijwaring/aansprakelijkheid
Rondvaartbedrijf “Allure” is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de activiteiten, beoordeeld naar de geldende normen. Rondvaartbedrijf “Allure” behoudt zich het recht voor om vaarroutes, op en afstap locaties te wijzigen wanneer weersomstandigheden, stremmingen, ondieptes e.d. dit vereisen. Rondvaartbedrijf “Allure” behoudt zich ook het recht voor wijzigingen aan te brengen in het programma, prijzen en data indien daarvoor gegronde redenen zijn. De deelnemers zullen hiervan, voor zover mogelijk, tijdig in kennis worden gesteld. Mocht Rondvaartbedrijf “Allure” door overmacht de rondvaart niet kunnen uitvoeren is zij niet verplicht tot het betalen van een schadevergoeding. Rondvaartbedrijf “Allure” is niet aansprakelijk voor enige schade en/of letsel die/dat, direct of indirect kan worden of wordt opgelopen door of tijdens een van de activiteiten of gebruik van de door Rondvaartbedrijf “Allure” ter beschikking gestelde materialen, uitrustingsstukken, vervoermiddelen, etc.. Ook wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor de gevolgen van bijzondere omstandigheden die ontstaan door mechanische pech, natuurrampen, onlusten, oorlogshandelingen, staking, ziekte of andere calamiteiten. De deelnemer is aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van het door Rondvaartbedrijf “Allure” ter beschikking gestelde of verhuurde.

Artikel 5 – Algemeen
Voor bijzondere activiteiten of diensten kunnen afwijkende voorwaarden worden gehanteerd. Deze zullen met de deelnemer afzonderlijk worden overeengekomen. Kennelijke fouten en vergissingen in de door Rondvaart “Allure” gepubliceerde en/of verstrekte informatie, binden Rondvaartbedrijf “Allure” niet.

Het Nederlands recht is op deze algemene voorwaarden van toepassing.

Wilt u meer informatie neem dan contact met ons op. Bekijk hier onze Privacy verklaring.

Scroll naar boven